08/06/2016

Γνωμοδότηση για νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε χαρακτηρισμένο διατηρητέο κτίριο

Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων
07/06/2016
Αρχαίο Θέατρο

Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και προστασία αρχαιολογικών – ιστορικών τόπων – διατηρητέων κτιρίων

Πέραν του ίδιου του Συντάγματος εκ του οποίου προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά, ως υποχρέωση του Κράτους, μία σειρά ειδικών νομοθετικών διατάξεων, ορίζουν την διαδικασία αδειοδότησης κέντρων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί τόποι, ιστορικοί τόποι ή εντός κτιρίου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου.
01/12/2015

Ποιοί απαλλάσονται από ποινικές κυρώσεις στα εγκλήματα φοροδιαφυγής με βάση το Ν.4337/2015 (Α’ 129)

Ριζική αναδιάρθρωση του αξιόποινου χαρακτήρα των εγκλημάτων φοροδιαφυγής προκάλεσε η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (Α΄129).
23/10/2015
Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο

Το Γραφείο μας στο χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά παρέχει συνοδευτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης που προσδιορίζει επακριβώς τη ζημία που έχει υποστεί ο δανειολήπτης του ελβετικού φράγκου σε κεφάλαιο και τόκους.
15/09/2015
Ρυθμίσεις για Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Θετικές δικαστικές αποφάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Θετικές δικαστικές αποφάσεις για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο σε όλη την Ευρώπη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις που αφενός δικαιώνουν τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο σε όλη την Ευρώπη και αφετέρου χαρακτηρίζουν τα χορηγηθέντα δάνεια σε συνάλλαγμα ως επενδυτικά προϊόντα
10/09/2015
Διευθέτηση και Διαγραφή μικροοφειλών

Διευθέτηση και διαγραφή οφειλών

Ταχεία Διευθέτηση και Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ. Με τις θεσπιζόμενες ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 (Α΄94) ο οποίος τροποποιεί σημαντικά το ν.3869/2010 (Α΄130), επιχειρείται συνολικά ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
10/09/2015
Bank

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, όρους επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής.
09/04/2015
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)

Η μη εμπρόσθεμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στον εργαζόμενο

Έχουν δυστυχώς παρατηρηθεί και πολλά φαινόμενα εργοδοτών οι οποίοι συστηματικά προχωρούν σε μη εμπρόσθεμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους ή δεν τους καταβάλλουν καθόλου για πολλούς μήνες για να πετύχουν στο τέλος ένα καλό συμβιβασμό «συμψηφισμού» των οφειλών τους σε αυτούς τον οποίο και εν τέλει πετυχαίνουν.
09/04/2015

Διεκδίκηση περιουσίας μετά το διαζύγιο

Διεκδίκηση περιουσίας μετά το διαζύγιο ή αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου