Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών δημοσίων υπαλλήλων

Αγωγή Αποζημίωσης από Ανασφάλιστο Όχημα
18/12/2014
swiss national bank
«Μαύρη Πέμπτη» για όσους έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο
15/01/2015

Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών δημοσίων υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131. -3215, -3373, -3378,-3394,
-3275, -3240
Email: hrm@ydmed.gov.gr
Fax : 213.131.3389

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8/12/2014
Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792

ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2. Όλες τις Γενικές &
Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
4. Υπουργείο Εξωτερικών
ΚΟΙΝ.:
Όλα τα Υπουργεία
1. Γραφεία Υπουργών
2. Γραφεία κ.κ. Γενικών και
Ειδικών Γραμματέων
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών
Γραμματέων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων
4. ΔΟΑΤΑΠ
5. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών»
Σχετικά: Οι αριθ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013, (ΑΔΑ:
ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), β) ΔΙΔΑΔ /Φ.34 /42/οικ.33906/16.12.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛΓΕΧ-363),
γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και δ)
ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-7-2014 (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ) σχετικές
εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
Α. Άρθρο 28 του ν. 4305/2014, «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών»
Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΔΙΜΗΔ, με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Έλεγχος
γνησιότητας δικαιολογητικών» του ν. 4305/2014, προβλέπονται τα εξής:
Με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 τροποποιούνται οι
διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ειδικότερα, κατά τη
διαδικασία διορισμού/πρόσληψης των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις α) του
άρθρου 17 «Διενέργεια διαγωνισμού – πίνακες επιτυχίας-Διορισμός» του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, β) του άρθρου 18 «Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας
Διαδικασία – Διορισμός» του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, γ) του άρθρου 19
«Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία»,
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι υπηρεσίες υποχρεούνται πριν από την υπογραφή
της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που
διορίζεται/προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις να
διενεργούν αμελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για το
διορισμό/πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη
διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την
πρόσληψη. Για το σκοπό αυτό οι υπηρεσίες αποστέλλουν σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα, στους αρμόδιους φορείς με fax ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο αντίγραφα των τίτλων των υποψηφίων για τη διαπίστωση της
γνησιότητας τους.
Επιπλέον, με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι η
ίδια ως άνω υποχρέωση υφίσταται και πριν από την υπογραφή της πράξεως
διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που
διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην
αυτών του ν. 2190/1994.
Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι
αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την 31η/10/2014, ημερομηνία
θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου ή καταγγελία σύμβασης εργασίας από απασχολούμενο με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση
έμμισθης εντολής σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως
έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί,
αμελλητί, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος
γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό,
πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών, υπό την προϋπόθεση
πάντοτε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος
έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση ή
δεν έχει διενεργηθεί στο παρελθόν και ενημερώνεται σχετικά εγγράφως ο
υπάλληλος. Μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου εκδίδεται σχετική
βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης,
στην οποία θα γίνεται αναφορά των δικαιολογητικών που ελέγχθηκαν και η οποία
κοινοποιείται στον υπάλληλο. Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης
της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας από τον απασχολούμενο, από
την 9η Ιουλίου 2013 μέχρι την 31η/10/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
4305/2014, και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη ειδικά μη γνήσιου
τίτλου σπουδών, προβλέπεται ότι η πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται από
το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο διοίκησης.
Η ίδια ως άνω υποχρέωση αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των
δικαιολογητικών, υφίσταται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014
και στην περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλου που απασχολείται κατά την
31η/10/2014, ημερομηνία ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων, σε θέση κλάδου ή
ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας, στον ίδιο ή διαφορετικό φορέα του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του
ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν.
3812/2009. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπηρεσιακή μεταβολή της
μετάταξης ή μεταφοράς προβλέπεται ότι δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί,
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των
υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει
υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, ενημερώνεται
σχετικά ο υπάλληλος εγγράφως. Μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου,
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη μετάταξη ή μεταφορά όργανο
διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή πριν τη γνωμοδότηση του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η βεβαίωση κοινοποιείται στον υπάλληλο. Τα
ανωτέρω προβλέπεται ότι δεν ισχύουν στην περίπτωση μετατάξεων που γίνονται
αυτοδικαίως, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, ενδεικτικώς για λόγους
συμμόρφωσης σε διάταξη νόμου ή κανονιστικής απόφασης ή μεταβολής στο φορέα,
από τον οποίο προέρχεται ο μετατασσόμενος υπάλληλος ή η μεταφερόμενη θέση.
Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος πραγματοποιείται αμελλητί και πάντως
ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι
πράξεις διορισμού/ πρόσληψης, μετάταξης/ μεταφοράς και περαιτέρω οι ανανεώσεις
συμβάσεων κατά κανόνα είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση
αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την
έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική
πράξη ή υπηρεσιακή μεταβολή, ενδεικτικά αναφέρεται η πράξη της μετάταξης (πρβ.
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11η έκδοση, 2001, σελ. 181-182).
Βάσει των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πράξεις διορισμού/πρόσληψης ή άλλες
δημοσιευτέες κατά νόμο υπηρεσιακές μεταβολές, που έχουν υπογραφεί από τα
αρμόδια όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
προκειμένου να δημοσιευτούν θα πρέπει προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί και
ολοκληρωθεί ο προαναφερόμενος υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας
των υποχρεωτικώς λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει
υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι οι
φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των
δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις,
οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να
περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, η υποχρέωση
για τη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών
στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως
της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες,
ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, και τις επιχειρήσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ.,
κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν.
2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3429/2005 (Α 314).
Επισημαίνεται επίσης ότι τα δικαιολογητικά διορισμού / πρόσληψης ή
άλλης υπηρεσιακής μεταβολής των υπαλλήλων, που έχουν ελεγχθεί
αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες, δεν επανελέγχονται.
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για τον έλεγχο
γνησιότητας δικαιολογητικών της αρμοδιότητάς τους, ιδίως οι φορείς Α’θμιας,
Β’θμιας, Γ’θμιας εκπαίδευσης, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι πρεσβείες της Ελλάδος
στο εξωτερικό, να συνδράμουν κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αποδέκτες του παρόντος να
ενημερώσουν αμελλητί τους φορείς αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι προβαίνουν κατά
νόμο ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι σε έλεγχο γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών.
Β. Άρθρο 29 του ν. 4305/2014, «Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος»
Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4305/2014 προστίθεται πειθαρχικό
παράπτωμα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα στο οποίο ως
γνωστόν απαριθμούνται περιοριστικά τα πειθαρχικά παραπτώματα. Ειδικότερα,
προστίθεται περίπτωση λδ’, στην οποία προβλέπεται ότι πειθαρχικό παράπτωμα
αποτελεί η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό
υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου
πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
Βάσει της προαναφερόμενης προσθήκης στο άρθρο 107 του ΥΚ,
αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ΥΚ στο
οποίο προβλέπεται η θέση αυτοδίκαια σε αργία των υπαλλήλων, ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό
συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄,
κζ΄, κθ΄, λγ΄ και λδ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου,
όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 ή
αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999) με
την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ΄ του επόμενου
άρθρου.» Στην παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι ανωτέρω
τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄143).
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του ν. 4305/2014 (σελ. 12) «Ειδικά με
τη διαπίστωση ότι ανευρίσκεται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου πλαστό,
νοθευμένο ή παραποιημένο έγγραφο στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα
διαρκούς χαρακτήρα, διατηρουμένης της παράνομης καταστάσεως η οποία
δημιουργήθηκε με την κατάθεση του εγγράφου.»
Βάσει των ανωτέρω και σε συνέχεια των αναφερόμενων στο θέμα σχετικών
εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/
Προσωπικού να προβούν στις απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω ενέργειες.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται
να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους φορείς που
εποπτεύονται ή υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής
αρμοδιότητάς τους.
Γνώση της παρούσας εγκυκλίου παρακαλείται να λάβουν όλοι οι υπάλληλοι
όλων των οργανικών μονάδων των Υπουργείων και των φορέων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων. Οι καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
για τη διακρίβωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών αρμοδιότητάς τους
παρακαλούνται για την απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών,
προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας, αλλά και να
διασφαλίζεται τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τα δικαιώματα των υπαλλήλων.
Τέλος, προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η
Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων με την παράκληση τα σχετικά ερωτήματα να υποβάλλονται
από τα Υπουργεία κατόπιν επεξεργασίας από αυτά είτε αφορούν σε περιπτώσεις
υπαλλήλων των Υπουργείων ή των υπαγόμενων- εποπτευόμενων από αυτών φορέων,
και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και η σχετική θέση
της Υπηρεσίας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα
παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τις Πρεσβείες για τις ενέργειες στις οποίες
οφείλουν να προβούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4305/2014.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας:
www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο
Δυναμικό.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνημμένα:
-Υπόδειγμα εγγράφου αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
(www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι).