Αστικό δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών"). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου και διακρίνεται σε πέντε μέρη, ήτοι, στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.

Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται και στα πέντε πεδία του Αστικού Δικαίου.

Παρέχουμε υπεύθυνα νομικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας υποθέσεις Αστικού Δικαίου.
 • Ενοχικού Δικαίου: μισθώσεις εμπορικές και αστικές
  ( π.χ. Αγωγές και Διαταγές Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων)
 • Οικογενειακού δικαίου
  (π.χ. Αγωγές Διαζυγίων. Αιτήσεις Συναινετικών Διαζυγίων με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφοτέρων των συζύγων. Αγωγές Επιμέλειας τέκνων. Διατροφές, κατανομή περιουσίας συζύγων, σύμφωνο συμβίωσης, Αναγνώριση και Προσβολή Πατρότητας. Υιοθεσία. Δικαστική Συμπαράσταση).
 • Δικαίου Ακίνητων
  (π.χ.Αγοραπωλησίες Ακινήτων. Έλεγχος Συμβολαίων. Έλεγχος τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Αντιπαροχές και Εργολαβικά Συμβόλαια. Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές Αγωγές. Αγωγές Διανομής. Προστασία της νομής και της κυριότητας).
 • Κληρονομικού Δικαίου
  (π.χ. Διαθήκες. Αναγνώριση, Προσβολή και Ακύρωση Διαθηκών. Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιών. Κληρονομικές Αγωγές).
 • Αγωγών αποζημιώσεως τροχαίων ατυχημάτων. Αγωγών χρέους και αποζημιώσεων. Διαταγών Πληρωμής.
  Σωματείων–Συλλόγων (π.χ. σύσταση, τροποποιήσεις, λύσεις).
 • Κτηματολογίου (Αιτήσεις και Καταχωρήσεις Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων, Διορθώσεις και εγγραφές κτηματολογίου και αγωγές κτηματολογίου).