Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί τον κλάδο του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διενέργειας πράξεων και συναλλαγών που εξυπηρετούν την άσκηση του εμπορίου και που συνθέτουν το αντικείμενο του από πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που συμμετέχουν σε αυτή την οικονομική και νομική πραγματική κατάσταση και που αποτελούν τα υποκείμενά του.

Στις έννομες σχέσεις τις οποίες καλείται να ρυθμίζει εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού δικαίου.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών από το Γραφείο μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • τη σύσταση εταιρειών κάθε μορφής (Α.Ε.,Ε.Ε.,Ο.Ε.,.Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.)
  • την κατάρτιση συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης
  • τις εισπράξεις απαιτήσεων
  • το Δίκαιο Αξιογράφων (π.χ. επιταγές, συναλλαγματικές, φορτωτικές),
  • τους Συναλλακτικούς Όρους και Συμφωνίες
  • το Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού