Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο

Ρυθμίσεις για Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
Θετικές δικαστικές αποφάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
15/09/2015
Ποιοί απαλλάσονται από ποινικές κυρώσεις στα εγκλήματα φοροδιαφυγής με βάση το Ν.4337/2015 (Α’ 129)
01/12/2015

Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Η  ζημία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο δεν είναι λογιστική όπως συνήθως υποστηρίζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά πραγματική.

Το Γραφείο μας στο χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά παρέχει συνοδευτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης που προσδιορίζει επακριβώς τη ζημία που έχει υποστεί ο δανειολήπτης του ελβετικού φράγκου σε κεφάλαιο και τόκους.

Η πραγματογνωμοσύνη αυτή υπογράφεται από τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους.

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάτωθι τα περιεχόμενα της τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης που ετοιμάσαμε για δανειολήπτη που προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια.

Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης